logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Diaken of priester worden

Zoals het kerkelijke huwelijk bruid en bruidegom toerust voor hun huwelijk, zo rust de wijding de diaken of priester toe voor het gewijde werk in de kerk. Diaken of priester worden begint altijd met een ervaren roeping. De Heer zelf roept kandidaten voor dit gewijde werk. In hun hart groeit het besef dat zij op een bijzondere manier geroepen zijn binnen de geloofsgemeenschap hun talenten in te zetten.

De diaken

De diaken is geroepen voor het dienstwerk in de kerk. Dat houdt in een leven van gebed leiden en er zijn voor mensen in nood. Dat kan zijn materiële nood, maar ook geestelijke nood. Doorgaans is de diaken gehuwd, en het huwelijk blijft in tact. Men spreekt dan van de ‘permanente diaken’ om aan te geven dat dit zijn enige wijding blijft.

De diaken is binnen de eredienst geroepen tot dopen, een huwelijk inzegenen, zegeningen in het algemeen, bedienen van de communie (bijvoorbeeld de ziekencommunie) en assistentie in de H. Mis (het evangelie lezen, preken, de voorbede verzorgen, het altaar bereiden en afruimen, en communie uitreiken).

Diaken zijn binnen de kerk is een prachtige roeping. Mocht u ervaren geroepen te zijn, dan kunt u contact opnemen met de diaken of met de pastoor. Zij kunnen u meer informatie geven en u doorverwijzen.

De priester

De priester is geroepen voor het sacramentele werk in de kerk. Het houdt in dat de priester een leven leidt van gebed en vrijgemaakt is voor de eredienst aan God. We kunnen daarbij denken aan de Eucharistieviering, verzoening vieren in de biecht, zieken zalven, dopen, huwelijken inzegenen, uitvaarten verzorgen en mensen in velerlei situaties bijstaan.

Net als diaken zijn is priester zijn een levenswijze. Denkt u een roeping ervaren te hebben, dan kunt u contact opnemen met de pastoor of diaken. Hij kan u meer informatie geven en u doorverwijzen.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster