logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Een nieuwe opdracht

Beste parochianen.

Hierbij laat ik u weten dat onze bisschop Mgr. Gerard de Korte mij een nieuwe opdracht binnen ons bisdom zal toevertrouwen. Hij heeft mij gevraagd om rector te worden van het Sint Janscentrum, de priester- en diakenopleiding van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Na gesprekken met een aantal personen die ik in vertrouwen heb genomen, na gebed en persoonlijke overweging, heb ik de bisschop laten weten dat ik bereid ben deze opdracht te aanvaarden. Enerzijds ben ik zeer vereerd dat ik voor deze functie ben gevraagd. Anderzijds vind ik het ook jammer om onze parochie, waar ik inmiddels goed was ingeburgerd, weer te moeten verlaten. 

De benoeming zal ingaan per 1 januari 2021.

Op 1 oktober jl. heeft de bisschop het parochiebestuur in kennis gesteld van de op handen zijnde benoeming. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober jl. zijn de kerkbezoekers tijdens de weekendvieringen op de hoogte gesteld. Weliswaar zal in een goede opvolging worden voorzien maar ik begrijp de impact die het nieuws bij u en in de parochie teweeg brengt. 

De komende weken ben ik met vakantie wat ik zie als voorzienigheid zijn van Boven, want zo stond het gepland nadat mijn vakantie dit jaar meerdere keren werd verplaatst. In de maand november zal ik in de parochie actief blijven. De maand december ga ik gebruiken om mij voor te bereiden op een voor mij geheel nieuwe functie en taak in ons bisdom.

Inmiddels heeft het bisdom een nieuwe pastoor voor onze parochie gevonden, waarvan de naam helaas nog niet bekend gemaakt kan worden, maar die zal passen bij onze Damiaanparochie. De nieuwe pastoor zal per 1-1-2021 benoemd worden. Tevens is gedeeltelijk voorzien in de opvolging van diaken Ton Schepens per 1-11-2020 door het benoemen van een diaken voor 20 uur. Zodra de benoeming afgerond is zal zijn naam bekend worden gemaakt.

Voor de komende periode, november en december en januari welke in de parochie een drukke periode is, zal het bisdom in de persoon van vicaris-generaal Theo Lammers bijspringen en is ook diaken Ton Schepens bereid om tijdelijk zijn diensten aan de parochie aan te bieden. Tevens is door het bisdom voor de maand december een priester bereid gevonden te komen assisteren. Diaken Dudley Martina blijft gewoon in onze parochie werkzaam. Mag ik u vragen om u alle medewerking te verlenen in deze - voor onze parochie – enigszins lastigere periode.

Vertrouwend op uw gebed, groet ik u hartelijk,
Norbert Swagemakers, pastoor


© SiteTurn | Damiaan de Veuster